Hoveddriverne bak disse kostnadene omhandler, ifølge studien «Global ecological, social and economic impacts of marine plastic”, skadevirkninger på økosystemene.

Havet er verdens matfat, og mer enn 3 milliarder mennesker er avhengige av et biologisk mangfold i havene og langs kysten. Verdien av marin- og kystnæringene er estimert til 27 000 milliard kroner årlig, ifølge FNs bærekraftsmål. Dette utgjør 5% av verdens BNP.

Studien «Ghost fishing by lost fishing gear» esitimerer at sjømat til en verdi av 35 milliard kroner tapes til spøkelsefiske hvert år.

(saken fortsetter under bildet)

Resqunit på tradisjonelt utstyr i Canada

150 tonn plast hvert år

I Norge mistes det hvert år 150 tonn plast i forbindelse med teinefiske alene. Ved å utstyre norske teiner med sikringsutstyr som Resqunit vil man potensielt kunne spare det norske samfunnet for nærmere 50 million kroner årlig, ifølge disse to studiene.

Sjømat til en verdi av 35 milliard kroner tapes til spøkelsefiske hvert år – kilde: NOAA

Norge er et lite land i denne sammenhengen. I Canada, hvor Resqunit åpnet kontor i 2019, vil en tilsvarende samfunnsbesparelse være mer enn 2,3 milliard kroner årlig. I tillegg kommer selvsagt fiskerens egen gevinst i form av at man ikke mister dyrt utstyr og fangst på kort sikt.

På lang sikt vil fiskere nyte godt av økte havdyrbestander.

Resqunit ligger i forkant av reguleringene

Studier som dette og aksjonsplanen i forbindelse med FNs bærekraftsmål gjør at myndigheter over hele verden nå strammer inn. Nye reguleringer er allerede tredd i kraft i flere av de store fiskerinasjonene og mer er på trappene.

Resqunit er allerede i forkant av lovverket med en løsning som er både enkel og kostnadseffektiv. I Norge ble Resqunit sin løsning implementert i regelverket som en anbefalt løsning i 2019.

I Norge ble Resqunit sin løsning implementert i regelverket som en anbefalt løsning i 2019

Overveldende interesse

Vedrørende emisjonen er vi utrolig takknemlige for den overveldende interessen vi opplever fra foreløpig over 250 investorer. Vi har mottatt interesser i skrivende stund for 15 million kroner, og har allerede første uken mottatt tegninger for 3,5 million.

Vi vurderer fortløpende hvorvidt emisjonen blir stående åpen til annonsert stengning, men vil kommunisere tydelig ut dersom vi gjør endringer på dette.

Vennlig hilsen Helge Trettø Olsen, CEO Resqunit AS

In Resqunit, we constantly aim to think smarter and be innovative – that is why we introduce new electronic solutions for the fishing industry.

Electronic Time Release

Based on last year’s sales and market feedback, the company has gained valuable information from business and industry, both at home and abroad. Our product is now even better adapted for use in international commercial markets.

In June 2020, the first ETR (Electronic Time Release) prototype was successfully tested. Cotton thread has been replaced by an electronic release mechanism. This provides 100% predictability and thus an even greater chance of retrieving lost fishing equipment at sea.

Energy-efficient sensors

By using company-developed smart and pressure-tolerant electronics under water, we can also collect data from each catch operation by using energy-efficient sensors.

We envisage data acquisition of temperature, position, time, currents, salinity level, quantity of light, movements and catch-monitoring, which can be retrieved from sensors and assembled in one or several data points.

Data acquisition from sensors can be assembled into one or several data points.

Making the global fishing industry sustainable

Technology such as IoT (Internet of Things), Big Data and Block Chain facilitates smart use of such data. Could we, for instance, provide fishermen with a better understanding of the reasons for a good or a bad catch?

82% of the fishery industry believes that new technology is crucial for the profitability potential in the sea food industry.

Data acquisition can for sure contribute to making the global fishing industry sustainable and more environment-friendly, and secure fishing for future generations.

Artificial Intelligence (AI) and predictive analysis

Data systems will be able to recognise complex patterns and make intelligent decisions based on acquired data. By comparing data and catches, machine learning can be used to enable data systems to make predictive analyses.

One example is to estimate in what areas one can expect a great occurrence of species below minimum measurements.

We are leading the way

In 2018, CEO of The Norwegian Seafood Association (NSL), Robert Eriksson, said that technology is a key concept for tomorrow’s seafood industry.

We agree!

Vi i Resqunit ønsker å hele tiden tenke smartere og være nyskapende – vi introduserer derfor nye elektroniske løsninger for fiskenæringen

Electronic Time Release

Basert på fjorårets salg og tilbakemeldinger fra markedet har selskapet fått mye verdifull informasjon fra næring i inn- og utland. Produktet er nå i enda større grad tilpasset bruk i internasjonale kommersielle markeder.

I juni 2020 ble det gjennomført vellykket testing av den første prototypen av ETR (Electronic Time Release). Bomullstråd er byttet ut med elektronisk utløsermekanisme. Dette gir 100% forutsigbarhet og dermed enda større sjanse for å finne igjen tapt fiskeutstyr til havs.

Energieffektive sensorer

Ettersom vi tar i bruk egenutviklet smart og trykk-tolerant elektronikk under vann, kan vi også innhente data fra den enkelte fangstoperasjon via energieffektive sensorer.

Vi ser for oss datafangst av temperatur, posisjon, tid, strømninger, saltnivå, lysmengder, bevegelser og fangst-monitorering som kan hentes ut fra sensorer og samles i et eller flere datapunkt.

Datafangst fra sensorer kan samles i et eller flere datapunkt.

Å gjøre global fiskeindustri bærekraftig

Teknologi som IoT (Internet of Things), Big Data og Block Chain åpner for smart bruk av slike data. Til eksempel, kan vi gi fiskeren en bedre forståelse av årsak til god eller dårlig fangst?

82% av fiskerinæringen tror at ny teknologi er avgjørende for lønnsomhetspotensialet i sjømatnæringen.

Innsamling av data kan med sikkerhet bidra i arbeidet med å gjøre en global fiskeindustri bærekraftig og mer miljøvennlig, og sikre fisket for fremtidige generasjoner.

Artificial Intelligence (AI) og prediktiv analyse

Datasystemer vil kunne gjenkjenne komplekse mønstre og gjøre intelligente beslutninger basert på data som innsamles. Ved å sammenligne data og fangst vil man med maskinlæring kunne la datasystemene gjøre prediktive analyser.

Et eksempel er å kunne anslå i hvilke områder det kan forventes stor innblanding av dyr under minstemål.

Vi går foran

Administrerende direktør i Norske Sjømatbedriftenes Landsforening (NSL), Robert Eriksson, sa i 2018 at teknologi er et nøkkelbegrep for morgendagens sjømatindustri.

Vi er enige!

Sig Hansen was first introduced to Resqunit in the autumn of 2018, when he was in Norway to launch his new clothing brand. With his lifelong crab fishing experience, Sig had a lot to offer Resqunit, not only in terms of his celebrity status, but also within product development.

Through a royalty agreement, Sig Hansen has recorded promotional videos for the company. He was also present at the opening of Resqunit’s Canadian branch in 2019.

“The fact that we are taking this to the next level bySig Hansen coming on board as an owner will no doubt be positive for the company’s global ambitions,” says CEO Helge Trettø Olsen.

Sig Hansen has appeared in all 16 seasons of “Deadliest Catch” on the Discovery Channel, which has been shown in more than 150 countries.

“I have come to know the team very well and we have spent a lot of time together over the last two years. These people have achieved a lot in a short period of time. They are dedicated and I am confident that together we will be able to take the company to new heights,” said Sig Hansen.

Sig Hansen explains why Resqunit is important

Ghost fishing and plastic waste in the ocean are probably among the biggest environmental issues we face today. Resqunit’s recovery equipment will both open up and retrieve lost fish pots. This year, the company will introduce new and improved products which may be used in commercial fishing.

Last year, the company sold 5,000 units in the Norwegian market, and has so far this year delivered 15,000 units in a large-scale initiative to support the wrasse fishing industry, in cooperation with Norwegian Retailer’s Environment Fund.

GGGI, Global Ghost Gear Initiative, har som misjon å informere verden om problemet med tap av fiskeutstyr og støtter oppryddingsaksjoner over hele verden.

Resqunit As er nå medlem av organisasjonen. Medlemskapet gir oss både tyngde og en unik tilgang til medlemslandenes fiskerimyndigheter i vår regulative satsing.

Det er en strategisk fordel for selskapet å bli eksponert av en aktiv organisasjon som også har en god dialog med både bransje og myndigheter på global skala.

Eksport og levebrød påvirkes av spøkelsesfiske

Canada eksporterer hummer til en årlig verdi av 1 milliard dollar. Hummer-fisket er landets mest verdifulle fiskeri. Tapt og mistet utstyr fortsetter å fiske hummer og skader både bestand og andre former for marint liv. Dette påvirker selvsagt fiskernes levebrød.

Å informere om dette er noe av det viktigste arbeidet Global Ghost Gear Initiative gjør.

Resqunit her på en tradisjonell norsk hummerteine

Resqunit har avdeling i Halifax som ligger i episenteret for havteknologi og hummerfiske i Canada, midt mellom USAs vestkyst og Europa, og vi er i tett dialog med næringsliv og fiskeriene i regionen.

Medlemskapet i GGGI gir oss både tyngde og en unik tilgang til medlemslandenes fiskerimyndigheter i vår regulative satsing.

Det var høsten 2018 at Resqunit først ble introdusert for Sig Hansen, da han var i Norge for å lansere sin nye kleskolleksjon. For Resqunit hadde Sig mye å bidra med, ikke bare i form av sin kjendisstatus, men også i produktutviklingen med sin livslange erfaring innen krabbefiske.

Gjennom en royalty avtale har Sig Hansen spilt inn reklamevideoer for selskapet og var med under åpningen av Resqunit sine kontorer i Canada i 2019. 

«Det at vi nå tar dette til det neste nivået og får Sig Hansen inn på eiersiden, vil utvilsomt bidra positivt i selskapets globale ambisjoner», tror daglig leder Helge Trettø Olsen.  

Sig Hansen har vært med i alle 16 sesongene av «Deadliest Catch» på Discovery Channel, som har blitt vist i over 150 land. 

«Jeg er blitt godt kjent med teamet, og vi har tilbrakt mye tid sammen på disse knappe to årene. Disse folkene har oppnådd mye på kort tid, de er dedikerte og jeg er sikker på at vi sammen skal kunne løfte dette selskapet til nye høyder», sier Sig Hansen. 

Spøkelsesfiske og plastforurensning i havet er trolig et av de største miljøproblemene vi har. Med Resqunit sitt sikringsutstyr vil man både åpne opp og finne igjen mistede teiner. Selskapet lanserer i år spennende nyheter og forbedringer på produktsiden, som åpner for bruk i kommersielt fiske. 

I fjor solgte selskapet 5000 enheter på det norske markedet, og har så langt i år levert 15 000 i en storstilt satsning, i samarbeid med Handelens Miljøfond, mot leppefisket. 

GGGI’s mission is to inform the world about the problem of lost fishing gear and support clean-up operations across the globe.

Resqunit is now a member of the organisation. This membership gives us clout as well as unique access to member states’ fishery authorities, as part of our regulatory initiative.

Exposure through an active organisation that is in close dialogue with both the industry and authorities on a global scale is a strategic advantage for our company.

Ghost fishing affects export and livelihood

Canada exports 1 billion dollars worth of lobster annually, making it the most valuable fishery in the country. Lost and abandoned fishing gear continues to trap lobster, damaging both stocks and other forms of marine life. Naturally, this affects the livelihood of the fishermen.

Providing information about this issue is one Global Ghost Gear Initiative’s main objectives.

Halifax operations

Resqunit has a branch in Halifax, the epicentre for marine technology and lobster fishing in Canada, located midway between the US west coast and Europe. We have a close dialogue with businesses and fisheries in the region.

GGGI membership gives clout as well as unique access to member states’ fishery authorities as part of our regulatory initiative.

We are proud to be a part of the Global Ghost Gear Initiative.

A rough estimate is that there are around 100,000 lobster and crab roe in Norway. Of these, about 10 percent are lost each year. Other areas, such as in some places in the Gulf of Mexico, are twice as large due to hurricane season.

A rough estimate is that there are around 100,000 lobster and crab roe in Norway. Of these, about 10 percent are lost each year. Other areas, such as in some places in the Gulf of Mexico, are twice as large due to hurricane season.

Studies shows that removal of derelict fishing gear could generate millions of dollars in extra harvest value for commercial fisheries worldwide.

Studies shows that removal of derelict fishing gear could generate millions of dollars in extra harvest value for commercial fisheries worldwide.

The ghost traps catches lobsters, crabs and fish that becomes bait for new animals. This is a environmental problem, and the scale is greater than anyone has dared to believe. Even in small coastal regions, thousands of traps are lost every year. Plastic pollution After years in saltwater, the traps also dissolves into micro plastic, which is another horrible type of environmental pollution.