Det utføres ett årlige opprensingstokt etter tapte fiskeredskaper langs norskekysten og årets tokt ble avsluttet i slutten av September etter ca. 5 ukers toktperiode. Toktet dekket strekningen fra Varangerfjorden til Ålesund. Under toktet er det hovedfokus å få opp garn, men i år var det økt fokus på opprensking av kongekrabbeteiner. Det tas også opp betydelige mengder av andre redskaper. Slike tokt har vært utført av Fiskeridirektoratet siden 1980.

Sammensatt fangst

På årets opprenskingsbudsjett er det fjernet cirka 850 garn og 150 kongekrabbeteiner. I tillegg ble det tatt opp cirka 44 000 meter tauverk/line, i underkant av 2000 meter vaier, 700 meter snurrevadtau, trållin, notlin, i tillegg til et stort antall dregger og vak. Mengden fisk i de tapte redskapene ble anslått til cirka 10000 kg og cirka 5600 krabber, hovedsakelig kongekrabbe.

Resultatet taler for seg selv, det er svært viktig at tapte redskaper som fremdeles fisker blir hentet opp fra havet. Dette er fordi redskapene ofte er laget av material med lang nedbrytningstid og selv med og begroing tar kan det ta lang tid før alle slutter å fiske. Opprenskingen bidrar i tillegg til reduksjon av ytterligere redskapstap ved at redskap ikke hekter seg fast i allerede tapt redskap. Mengden fisk og krabbe som står i de tapte redskapene er et nåtidsbilde, og det er grunn til å tro at det er betydelig høyere over tid. For 2017 er det registrert en mindre mengde dumpet vaier, men dessverre en økende mengden plast av alle kategorier som sitter fast i fiskeredskapene.

Test av ny teknikk for å hente tapte teiner på havbunnen

Kongekrabbeteiner settes ofte i korte lenker på 3-4 teiner. Dette gir relativ kort utstrekning på tapte teiner og kombinert med et stadig økende antall sjøkabler i kyst- og fjordområdene som må tas hensyn til, gjør det tidvis utfordrende å sokne etter fiskeredskaper. Derfor ble det gjort noen forsøk med bruk av ROV (undervannsfarkost med kamera og fjernstyr arm) på leting etter teiner. Det fungerte bra, men ROV er et tids- og kostnadskrevende verktøy. Effektiviteten ble for lav sammenlignet med vanlig sokneutstyr. Forsøket hadde likevel en nytteverdi i form av kartlegging av gjenstående redskaper i gitte områder og metodene opprenskingsmetodene kunne sammenlignes.

Tilbakelevering av tapt redskap

Fiskeridirektoratet har aldri før levert tilbake så mye fiskeredskaper til rettmessig eier. Dette skjer i håp om å øke rapporteringen av mistete redskaper i havet. Den overveiende mengde av det som ikke er tatt opp, blir levert til Nofir AS for gjenvinning. Det er også muliggjort for fiskere og andre interesserte å gå inn på Fiskeridirektoratets kartverktøy for å se hva som er fjernet i de ulike områdene.

Norske fiskere må melde fra om tapt fiskeredskap.

For å få til et effektivt opprenskingstokt, er det helt avgjørende at fiskere melder fra om tap av fiskeredskap. I Norge er det påbudt for yrkesfiskere å melde tap av fiskeredskap til Kystvaktsentralen. Dermed er kunnskapsinnhenting gjennom innmeldingsskjema og dialogen med fiskerne helt avgjørende for et godt opprensingstokt. Innmeldingen fungerer forholdsvis bra langs hele norskekysten og mange nøkkelpersoner i fiskerimiljøene bidrar med viktig informasjon. Der er allikevel rom for forbedring.

Klikk her for å lese hele artikkelen