Investor relations

Articles of association

*N.B. This document will be presented in Swedish only.

BOLAGSORDNING FÖR RESQUNIT AB

1.

Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Resqunit AB. Bolaget är publikt.

2.

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3.

Verksamhet

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva utveckling och försäljning av produkter som ska förebygga förluster av fiskeredskap, främja hållbart fiske och därmed förenlig verksamhet.

4.

Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

5.

Styrelse

Styrelsen ska bestå av 4–8 ledamöter utan suppleanter.

6.

Revisorer

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

7.

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skka utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet eller Dagens Industri.

8.

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

9.

Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  • (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  • (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  • (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10.

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

11.

Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

12.

Tvisters avgörande av skiljemän

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.
chevron-down